فیلم/ تظاهرات حامیان انصارالله در اعتراض به سکوت سازمان ملل

سیاسی

بین الملل: هزارن نفر از حامیان انصارالله یمن در اعتراض به سکوت سازمان ملل در برابر جنایات عربستان سعودی دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات حامیان انصارالله در اعتراض به سکوت سازمان مللبین الملل: هزارن نفر از حامیان انصارالله یمن در اعتراض به سکوت سازمان ملل در برابر جنایات عربستان سعودی دست به تظاهرات زدند.