آمارهای محسن رضایی از بیکاری در یک برنامه زنده

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی آماری از تعداد بیکاران در ایران ارائه کرد.

آمارهای محسن رضایی از بیکاری در یک برنامه زندهمحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی آماری از تعداد بیکاران در ایران ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

2929

کد N872326