پارلمان افغانستان حمله تروریستی به این نهاد را بررسی کرد

سیاسی

دیروز جلسه ای فوق العاده در پارلمان افغانستان برگزار شد و نمایندگان علل حمله تروریستی به ساختمان پارلمان را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این جلسه به علت خرابی ساختمان اصلی پارلمان در الحاقیه پارلمان برگزار شد و در رابطه با چگونگی برخورد با مقامات امنیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

عموما دو نظر کلی میان نمایندگان پارلمان افغانستان وجود داشت؛ عده ای خواهان استیضاح وزیر کشور و رئیس امنیت ملی بودند و برخی دیگر از نمایندگان عقیده داشتند تضعیف دولت به صلاح افغانستان نیست.

در جریان این نشست برخی نمایندگان برای استیضاح مقامات امنیتی به جمع آوری امضا می پرداختند.

رئیس مجلس افغانستان گفت: مجلس به صورت دقیق حوادث روزهای اخیر را بررسی می کند و نسبت به این قضیه یی تفاوت نمی ماند.