فیلم/ خشونت پلیس آمریکا با یک نوجوان ۱۲ ساله

سیاسی

انتشار یک فیلم ویدیویی از خشونت پلیس آمریکا با یک نوجوان ۱۲ ساله بار دیگر موجب بروز اعتراضاتی در این کشور شد.

فیلم/ خشونت پلیس آمریکا با یک نوجوان ۱۲ سالهانتشار یک فیلم ویدیویی از خشونت پلیس آمریکا با یک نوجوان ۱۲ ساله بار دیگر موجب بروز اعتراضاتی در این کشور شد.