فیلم/نگاهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه بیلدربرگ و برنامه‌های آن

سیاسی

بین الملل: کنفرانس سالانه بیلدربرگ که از آن با عنوان نشست رهبران مخفی جهان یاد می شود در اتریش برگزار شد.

فیلم/نگاهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه بیلدربرگ و برنامه‌های آنبین الملل: کنفرانس سالانه بیلدربرگ که از آن با عنوان نشست رهبران مخفی جهان یاد می شود در اتریش برگزار شد.