در گفتگو با مطرح شد:

آینده ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق

سیاسی

سخنگوی رسمی حزب دمکرات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که نظر حزب دمکرات این است کە در شرایط فعلی کردستان عراق بە شخص آقای بارزانی نیاز دارد.

جعفر ایمنکی سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد کە مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در چند روز آیندە بیانیەای درباره آیندە سمت ریاست اقلیم منتشر می کند اما نظر حزب دمکرات این است کە در شرایط فعلی کردستان عراق بە شخص آقای بارزانی نیاز دارد. چون هیچ فرد دیگری نمی تواند همچون ایشان وضعیت فعلی اقلیم را مدیریت کند.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب دمکرات معتقد است سمت ریاست اقلیم در مقابل سمت ریاست جمهوری عراق قرار دارد و چون ریاست جمهوری بە اتحادیە میهنی کردستان واگذار شدە است پس ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات است و نامزد آنها نیز آقای بارزانی است. اما طبق قانون، ایشان دو دورە ریاست خود را تمام کردە است.

خاطرنشان می شود دوره قانونی ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق تا یک ماه دیگر به پایان می رسد.