فیلم/ کنترل ارتش سوریه و مقاومت بر گذرگاه الحمرا

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با گروه های تروریستی توانستند کنترل گذرگاه الحمرا را به دست بگیرند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه و مقاومت بر گذرگاه الحمرابین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با گروه های تروریستی توانستند کنترل گذرگاه الحمرا را به دست بگیرند.