فیلم/ رزمایش مشترک دریایی روسیه و مصر

سیاسی

بین الملل: نیروهای دریایی روسیه و مصر از روز شنبه هفته جاری رزمایش مشترک یک هفته ای خود را در دریای مدیترانه آغاز کرده اند.

فیلم/ رزمایش مشترک دریایی روسیه و مصربین الملل: نیروهای دریایی روسیه و مصر از روز شنبه هفته جاری رزمایش مشترک یک هفته ای خود را در دریای مدیترانه آغاز کرده اند.