فردا، روز سرنوشت اردوغان یا قانون اساسی ترکیه/موشن گرافیک

فردا روز بزرگ انتخابات پارلمانی ترکیه است روزی که یا رجب طیب اردوغان همه پارلمان را به دست می آورد و سرنوشت قانون اساسی را تعیین می کند و یا در همین وضعیت کنونی و با همین میزان اختیارات باقی می ماند.

فردا، روز سرنوشت اردوغان یا قانون اساسی ترکیه/موشن گرافیکفردا روز بزرگ انتخابات پارلمانی ترکیه است روزی که یا رجب طیب اردوغان همه پارلمان را به دست می آورد و سرنوشت قانون اساسی را تعیین می کند و یا در همین وضعیت کنونی و با همین میزان اختیارات باقی می ماند.

 

 

کاری از مهدی دل روشن

4949

کد N847092