فیلم/ تخریب شهر الحدیده در تجاوزات عربستان سعودی

سیاسی

شهر الحدیده به عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن در پی حملات جنگنده های عربستان سعودی به یک ویرانه تبدیل شده است.

فیلم/ تخریب شهر الحدیده در تجاوزات عربستان سعودیشهر الحدیده به عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن در پی حملات جنگنده های عربستان سعودی به یک ویرانه تبدیل شده است.