فیلم/ خشونت پلیس آمریکا علیه معترضین به بی عدالتی در ایالات متحده

جمعی از مردم آمریکا که در اعتراض به خشونت و بی عدالتی در خیابان های اوکلند دست به تظاهرات زده بودند از سوی نیروهای پلیس سرکوب شدند.

فیلم/ خشونت پلیس آمریکا علیه معترضین به بی عدالتی در ایالات متحدهجمعی از مردم آمریکا که در اعتراض به خشونت و بی عدالتی در خیابان های اوکلند دست به تظاهرات زده بودند از سوی نیروهای پلیس سرکوب شدند.