ابوتربی231 رای، باهنر 192 رای؛ نواب رئیس مجلس انتخاب شدند

.

.

کد N835845