چه کسی گفته که در جنگ اشتباه نداشتیم؟!

محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی درباره اشتباهات در جنگ توضیجاتی ارائه کرد.

چه کسی گفته که در جنگ اشتباه نداشتیم؟!محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی درباره اشتباهات در جنگ توضیجاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

2929

کد N833619