فیلم/ پایگاه های سعودی در تیررس موشک های یمنی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش و مقاومت مردمی یمن پایگاه های مرزی عربستان سعودی را آماج حملات موشکی خود قرار دادند.

فیلم/ پایگاه های سعودی در تیررس موشک های یمنیبین الملل: نیروهای ارتش و مقاومت مردمی یمن پایگاه های مرزی عربستان سعودی را آماج حملات موشکی خود قرار دادند.