مگر حسین مرعشی علم غیب دارد که می داند احمدی نژادیها رای نمی آورند؟

روزنامه رسالت نوشت:

مرعشي ديروز در گفتگو با روزنامه شرق صريحاً گفته است: «بنويسيد تا فرداي انتخابات حرفم سند باشد؛ حتي يک کرسي به احمدي نژادي ها نمي رسد.»
او آيا علم غيب دارد؟! بايد ارتباط او را با غيب گوها و... رصد کرد و ديد سر از کجا درمي آورد. يا اينکه با مکانيزم هايي که ناشي از تغييرات وسيعي در وزات کشور، رخ داده و عهد و پيماني که کارگزاران با هم بسته اند که حتي يک احمدي نژادي را به مجلس راه ندهند، آشنايي دارد. در هر دو صورت بايد توضيح بيشتري به مردم بدهد که اين وسط، حق الناس و رأي ملت و دموکراسي چه مي شود؟ آيا همه اينها کشک است؟ اينکه ايشان حتي يک کرسي را در زمستان سخت امسال براي احمدي نژادي ها برنمي تابد، آيا مي خواهد آنها را براي چه سالي در يخبندان امسال فريز کند؟
[span]1717

کد N833076