فیلم/ وضعیت ساکنان الرمادی پس از سیطره داعش

سیاسی

بین الملل: ساکنان الرمادی در پی سیطره داعش بر این شهر از خانه و کاشانه خود آواره و راهی مناطق دیگر عراق شده اند.

فیلم/ وضعیت ساکنان الرمادی پس از سیطره داعشبین الملل: ساکنان الرمادی در پی سیطره داعش بر این شهر از خانه و کاشانه خود آواره و راهی مناطق دیگر عراق شده اند.