بازدید معاون رئیس جمهور ازیک مجتمع تحقیقاتی/نوبخت پشت میکروسکوپ

کد N827296