درگیری و نزاع در صحن مجلس افغانستان

سیاسی

فراخواندن مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان توسط کمیته روسای پارلمان، باعث ایجاد درگیری در صحن مجلس این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر کابل، برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان با دعوت از مسئولین کمسیون انتخابات مخالف بودند و اعتقاد داشتند فراخواندن از آنها به معنای مشروعیت دادن به این نهاد است.

برخی از نمایندگان مشکلات کنونی افغانستان و ناامنی ها را ثمره انتخابات سال گذشته دانسته و مدعی هستند کمسیون انتخابات به مردم افغانستان خیانت کرده است.

مسئولین عالیرتبه پارلمانی از این دعوت دفاع کردند. نزاع در صحن مجلس افغانستان سبب شد تا پخش زنده جریانات مجلس این کشور برای دقایقی قطع شود.