فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیا

سیاسی

صدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیاصدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.