فیلم/ واکنش محمد مرسی به صدور حکم اعدام وی

سیاسی

بین الملل: رئیس جمهوری سابق مصر امروز به همراه 105 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام مشارکت در ماجرای فرار زندانیان و جاسوسی به اعدام محکوم شد.

فیلم/ واکنش محمد مرسی به صدور حکم اعدام ویبین الملل: رئیس جمهوری سابق مصر امروز به همراه 105 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام مشارکت در ماجرای فرار زندانیان و جاسوسی به اعدام محکوم شد.