فیلم/تحرکات نیروهای عراقی در استان صلاح الدین

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق به پیشروی های خود برای پاکسازی استان صلاح الدین از تروریست ها ادامه می دهند.

فیلم/تحرکات نیروهای عراقی در استان صلاح الدینبین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق به پیشروی های خود برای پاکسازی استان صلاح الدین از تروریست ها ادامه می دهند.