فیلم/ برلوسکنی افتاد، چپ ها را مقصر شناخت

سیاسی

رهبر جناح راست میانه ایتالیا پس از آن که در حال ترک تریبون افتاد، احزاب چپ را مسئول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری انتخابات میاندوره ای در برخی مناطق ایتالیا تجمع انتخاباتی حزب «فورزا ایتالیا» به رهبری «سیلویو برلوسکنی» نیز در شهر جنوا برگزار شد.

نخست وزیر اسبق ایتالیا که رهبری جناح راست میانه را نیز عهده دار است در پایان سخنرانی خود و در حال ترک تریبون سکندری خورد و به زمین افتاد. وی پس از آنکه به کمک اطرافیانش ایستاد دوباره به پشت تریبون آمد و گفت: این به خاطر چپ ها بود.

فیلم/ برلوسکنی افتاد، چپ ها را مقصر شناخترهبر جناح راست میانه ایتالیا پس از آن که در حال ترک تریبون افتاد، احزاب چپ را مسئول دانست.