فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در القلمون

سیاسی

بین الملل:ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به پیشروی های خود ادامه دادند و بر مناطق جدید در القلمون مسلط شدند.

فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در القلمونبین الملل:ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به پیشروی های خود ادامه دادند و بر مناطق جدید در القلمون مسلط شدند.