تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان

سیاسی

مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی گسترده در منطقه «البلاد القدیم» خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت الوفاق از بند رژیم آل‌خلیفه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه» مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق در منطقه «البلاد القدیم» زادگاه وی تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، آزادی فوری شیخ علی سلمان را خواستار شدند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در زندان «جو» منامه شدند.

گفتنی است، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق، بزرگترین جریان اپوزیسیون رژیم آل خلیفه از حدود چهار ماه پیش در بند این رژیم به سر می برد.