تصاویر معترضان به حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر

کد N810871