پارلمان افغانستان خواستار لغو پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن شد

سیاسی

نمایندگان پارلمان افغانستان با اعتراض به عدم پایبندی آمریکا به پیمان امنیتی، خواستار لغو پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان امروز در بررسی اوضاع امنیتی این کشور، پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن را عامل اصلی ناامنی ها دانستند و خواستار لغو این پیمان نامه شدند.

نمایندگان پارلمان افغانستان معتقدند عدم پایبندی آمریکا به پیمان امنیتی علت بروز ناامنی های اخیر کشور خصوصا در مناطق شمالی است.

آنها معتقدند امضای پیمان امنیتی عجولانه و از روی ناچاری صورت گرفته است. اعضای پارلمان از مقامات ارشد حکومتی خواستند با حضور در مجلس به صورت شفاف در این مورد توضیح دهند.