فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالا

سیاسی

بین الملل: عدنان شیاع تک تیرانداز عراقی است که مهارت بالایی در هدف قرار دادن اهداف در شرایط دشوار را دارد.

فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالابین الملل: عدنان شیاع تک تیرانداز عراقی است که مهارت بالایی در هدف قرار دادن اهداف در شرایط دشوار را دارد.