پیام روحانی به تیم مذاکره کننده ایرانی:با دوستان مروت با دشمنان مدارا

رییس جمهوری در جمع مردم شیراز گفت:منطق دولت تدبیر و امید "با دوستان مروت با دشمنان مدارا" است.

پیام روحانی به تیم مذاکره کننده ایرانی:با دوستان مروت با دشمنان مدارارییس جمهوری در جمع مردم شیراز گفت:منطق دولت تدبیر و امید "با دوستان مروت با دشمنان مدارا" است.

 

 

 

 

 

 

 

29/212 

کد N806524