فیلم/ آزادسازی مناطق مختلف الرمادی از یوغ داعش

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش عراق در ادامه پیشروی های خود مناطق مختلف شهر الرمادی را از یوغ داعش آزاد کردند.

فیلم/ آزادسازی مناطق مختلف الرمادی از یوغ داعشبین الملل: نیروهای ارتش عراق در ادامه پیشروی های خود مناطق مختلف شهر الرمادی را از یوغ داعش آزاد کردند.