فیلم/ نپال پس از زلزله مهیب

سیاسی

بین الملل: تلفات زمین لرزه مهیب در نپال که پس لزره های آن همچنان ادامه دارد از مرز سه هزار نفر عبور کرده است.

فیلم/ نپال پس از زلزله مهیببین الملل: تلفات زمین لرزه مهیب در نپال که پس لزره های آن همچنان ادامه دارد از مرز سه هزار نفر عبور کرده است.