فیلم/تظاهرات انگلیسی‌ها در اعتراض به قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم انگلیس با تجمع در مقابل ساختمان کمیسون اروپا در لندن خواستار تغییر در سیاست های مهاجرتی اتحادیه شدند.

فیلم/تظاهرات انگلیسی‌ها در اعتراض به قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپابین الملل: هزاران نفر از مردم انگلیس با تجمع در مقابل ساختمان کمیسون اروپا در لندن خواستار تغییر در سیاست های مهاجرتی اتحادیه شدند.