فیلم/ادامه پیشروی نیروهای عراقی در الانبار

سیاسی

بین الملل: نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود بر یک پل استراتژیک در غرب این کشور مسلط شدند.

فیلم/ادامه پیشروی نیروهای عراقی در الانباربین الملل: نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود بر یک پل استراتژیک در غرب این کشور مسلط شدند.