فیلم/تداوم تظاهرات بحرینی‌ها

سیاسی

بین الملل: مردم بحرین همچنان به تظاهرات برای رسیدن به خواسته های خود و در حمایت از آزادی شیخ علی سلمان ادامه می دهند.

فیلم/تداوم تظاهرات بحرینی‌هابین الملل: مردم بحرین همچنان به تظاهرات برای رسیدن به خواسته های خود و در حمایت از آزادی شیخ علی سلمان ادامه می دهند.