دعوت از وزیر اقتصاد به نشست یک حزب

ایلنا نوشت:

جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی برگزار خواهد شد.

این جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین ساعت 18 روز شنبه با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در دفتر مرکزی جام برگزار خواهد شد.

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی سمت دبیر کلی جامعه اسلامی مهندسین را به عهده دارد.
جامعه اسلامی مهندسین طیب‌نیا

1717

کد N799747