فیلم/ تظاهرات ضد سعودی مردم یمن در صنعاء

سیاسی

هزاران نفر از شهروندان یمن علیه عربستان سعودی در صنعاء پایتخت کشورشان تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات ضد سعودی مردم یمن در صنعاءهزاران نفر از شهروندان یمن علیه عربستان سعودی در صنعاء پایتخت کشورشان تظاهرات کردند.