فیلم/ تصاویر انفجار خودروی حامل نیروهای داعش در عراق

سیاسی

یک خودروی حامل نیروهای گروه تروریستی داعش به دلیل انفجار بمب در کنار جاده به هوا پرتاب می شود و وقتی در آسمان معلق است به شدت منفجر می شود.

فیلم/ تصاویر انفجار خودروی حامل نیروهای داعش در عراقیک خودروی حامل نیروهای گروه تروریستی داعش به دلیل انفجار بمب در کنار جاده به هوا پرتاب می شود و وقتی در آسمان معلق است به شدت منفجر می شود.