فیلم/ تخریب تمدن ۳۰۰۰ ساله در چند ثانیه توسط داعش

سیاسی

گروه تروریستی داعش همچنان به تخریب آثار باستانی عراق و سوریه ادامه می دهد و در این راه علاوه بر استفاده از مواد منفجره، پتک و ... از بولدوزر نیز استفاده می کند.

فیلم/ تخریب تمدن ۳۰۰۰ ساله در چند ثانیه توسط داعشگروه تروریستی داعش همچنان به تخریب آثار باستانی عراق و سوریه ادامه می دهد و در این راه علاوه بر استفاده از مواد منفجره، پتک و ... از بولدوزر نیز استفاده می کند.