فیلم/ تظاهرات ضد فساد در برزیل علیه رئیس جمهور

سیاسی

میلیون ها نفر از مردم برزیل با برپائی تظاهرات ضد فساد خشم خود را اتهامات فساد مالی وارد شده به «دیلما روسف» رئیس جمهور این کشور، را نشان دادند.

گفته می شود این اتهامات مربوط به زمانی است که روسف در شرکت نفت «پتربارس» مسئولیت داشته است.

فیلم/ تظاهرات ضد فساد در برزیل علیه رئیس جمهورمیلیون ها نفر از مردم برزیل با برپائی تظاهرات ضد فساد خشم خود را اتهامات فساد مالی وارد شده به «دیلما روسف» رئیس جمهور این کشور، را نشان دادند.