روزنامه مردمسالاری: افراطیون نگرانند که بعد از توافق هسته ای،پایگاه خود را از دست بدهند

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود نوشت:

دولت روحاني پس از حل مشکل هسته‌اي، فراغ بالي خواهد يافت تا مطالبات سياسي داخلي را پاسخگو باشد. افراطيون مي‌دانند که پس از اين توافق تاريخي دوره تعامل و مسامحه دولت با جريان افراط به سر خواهد آمد و دولت در راستاي وظيفه قانوني و وعده‌هاي انتخاباتيش موظف است تا از حقوق شهروندي ملت دفاع کند و حقوق معوق مانده سياسي و اجتماعي آنان را پيگيري نموده و به نقطه مطلوب رساند.

مورد مؤثر در عصبانيت اخير انحصارطلبان ترس از زلزله‌اي است که پس از دو سال اکنون آرام آرام خود را به قلعه اقتدار جناح اقليت رسانده است. مخالفان دولت مي‌دانند که دوران مماشات دولت با آنان نيز پس از قطعي شدن توافق اتمي‌به سر مي‌آيد. آنان بيش‌از هر کسي مي‌دانند که روحاني پس از محدود کردن آرزوهاي دراز غرب به سراغ آنان خواهد رفت تا مانع از پر خوري سياسيشان شود.

پس از رفع نسبي مشکل هسته‌اي اکنون نوبت آن خواهد بود تا دولت سرش را به درون کشور بچرخاند و مطالبات مشروع سياسي مردم را که تا کنون در پستوي دولت خاک مي‌خورده بيرون آورد و با انرژي به دست آورده از پيروزي بزرگ اتمي، در بر آوردن آن بکوشد.

ترس از اين کنش دولت است که اين روزهاي شاد مردم را بر جريان اقتدارگرا تلخ و زهرآگين نموده است. دلهره از دست رفتن قدرت نامشروع باقيمانده از دولت قبل که به سبب مسامحه دولت عمري طولاني‌تر از حد معمول يافته است بيش‌از هر مورد ديگر براي جناح اقليت عذاب‌آور است. روزهاي باقيمانده تا اسفند امسال روزهاي منتهي به دو انتخابات است که مطمئناً نمي‌تواند براي جريانات سياسي بي اهميت باشد. براي جريان افراط بسيار سخت است که دولت را سرشار از انرژي و محبوبيت مردمي ‌ببيند. حرکت دست به عصاي دولت در دوسال گذشته گرچه مجالي زياده خواهانه براي پرخوري جناح اقليت باز نمود ولي چشم‌انداز تيره و تار اين روند براي مخالفان دولت، غروبي دلتنگ در عرصه سياسي را رقم خواهد زد. مطمئنا گام‌هاي پيش‌از اين آرام روحاني در عرصه داخلي بعد از اين ضرب آهنگي تندتر خواهد گرفت و مردم کوچه و بازار در اميدي تازه از بهبود معيشت خود به سبب عناصر طبقه متوسط جامعه که مطالبات سياسي خود را نيز در آستانه تحقق مي‌بيند پويايي و تحرک بيشتري را به دولت در ادامه مسير تحقق خواست‌هاي مشروع ولي مغفول مانده خواهند داد.

در ماههاي آينده به مدد زمان، از تأثير نيروي بعضي نمايندگان مخالف که اکنون علاوه بر ايجاد دست‌انداز در راه دولت بر حوزه راي‌گيري خود حکم مي‌رانند خواهد کاست و در مقابل قدرت برخورد دولت با ناراستي‌هاي انحصارطلبانه آنان را افزايش خواهد داد.

17302

کد N781102