روزهای خونبار یمن به روایت عکاس رویترز

کد N773931