با تصویب مجلس مقرر شد؛

تعیین شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در سال ۹۴

سیاسی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا در سال آينده بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهاتر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده و اصلاحات کمیسیون تلفیق نسبت به این موارد، با اصلاح و تصویب بخشی از بند «ج» تبصره سه لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند تا در سال آینده بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق جدول ۱۸ پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند «ل» تبصره سه مقرر کردند درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره ۵ این قانون (قانون بودجه) صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.