فیلم/ راز آرامش قربانیان داعش هنگام ذبح آنها از سوی تکفیری ها

سیاسی

بین الملل: یکی از افراد جدا شده از داعش به راز آرامش گروگان هایی که از سوی این گروهک ذبح می شوند پرداخته است.

فردی که صالح نام دارد و از گروهک داعش جدا شده است، درباره علت آرامش گروگان هایی که داعش آن می کشد گفت: گروگانها در معرض عملیات اعدامهای ساختگی قرار می گیرند و پس از آن اعدام واقعی انجام می شود.

این فرد گفت: به گروگانها گفته می شد که مشکلی نیست و این فقط فیلم برداری است و شما را نخواهیم کشت. ما خواهان قطع حمایت های کشورهای شما هستیم و با شما مشکلی نداریم شما میهمان ما هستید و خطری شما را تهدید نمی کند.

این اطمینان بخشی سبب می شود که آرامش دلخواه هنگام فیلمبرداری کشتن گروگانها به دست آید.

فیلم/ راز آرامش قربانیان داعش هنگام ذبح آنها از سوی تکفیری هابین الملل: یکی از افراد جدا شده از داعش به راز آرامش گروگان هایی که از سوی این گروهک ذبح می شوند پرداخته است.