فیلم/حمله به خبرنگاران شبکه تلویزیونی آفریقای جنوبی دربرنامه زنده

سیاسی

دو خبرنگار یک شبکه تلویزیونی در آفریقای جنوبی در حین پخش برنامه زنده از سوی سارقان مسلح مورد حمله قرار گرفتند.

فیلم/حمله به خبرنگاران شبکه تلویزیونی آفریقای جنوبی دربرنامه زندهدو خبرنگار یک شبکه تلویزیونی در آفریقای جنوبی در حین پخش برنامه زنده از سوی سارقان مسلح مورد حمله قرار گرفتند.