فیلم/کمین نیروهای مردمی و امنیتی علیه داعش در صلاح الدین

سیاسی

بین الملل: نیروهای مردمی و امنیتی عراقی با کار گذاشتن کمینی، حربه تروریستهای داعش را ناکام گذاشتند.

فیلم/کمین نیروهای مردمی و امنیتی علیه داعش در صلاح الدینبین الملل: نیروهای مردمی و امنیتی عراقی با کار گذاشتن کمینی، حربه تروریستهای داعش را ناکام گذاشتند.