فیلم/ خاکسپاری نمتسوف با حضور جمعی از هوادارانش در مسکو

سیاسی

مراسم خاکسپاری سیاستمدار مقتول روس در مرکز ساخاروف و با حضور جمعی از هوادارانش برگزار شد.

فیلم/ خاکسپاری نمتسوف با حضور جمعی از هوادارانش در مسکومراسم خاکسپاری سیاستمدار مقتول روس در مرکز ساخاروف و با حضور جمعی از هوادارانش برگزار شد.