فیلم/دستاوردهای ارتش سوریه در جنوب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه دستاوردهای موثری در جنوب این کشور به دست آورده است.

فیلم/دستاوردهای ارتش سوریه در جنوببین الملل: ارتش سوریه دستاوردهای موثری در جنوب این کشور به دست آورده است.