فیلم/ارتش سوریه در منطقه الهباریه در حومه درعا

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: ارتش سوریه موفق به بازپس گیری الهباریه در حومه درعا از گروههای مسلح شد.

فیلم/ارتش سوریه در منطقه الهباریه در حومه درعاخبرگزاری مهر-بین الملل: ارتش سوریه موفق به بازپس گیری الهباریه در حومه درعا از گروههای مسلح شد.