آیت الله صدیقی در نمازجمعه تهران:

حمد، عاشقانه زندگی کردن است

سیاسی

آیت الله صدیقی در خطبه های نمازجمعه تهران گفت: حمد در قرآن و روایات جایگاه بسیار برجسته ای دارد و به معنای عاشقانه زندگی کردن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صدیقی در خطبه های اول نماز جمعه تهران گفت: اگر یکسال بخواهید درباره حمد سخنرانی کنید، تدریس کنید یا به عنوان پژوهشگر یکسال از منابع دینی و کلامی درباره حمد تحقیق کنید، باز هم حق مطلب را در این باره ادا نکرده اید.

وی افزود: حمد عاشقانه زندگی کردن است؛ درک محبت محبوب است و عکس العمل در برابر محبت اوست.