فیلم/نگرانی صهیونیستها از رویارویی با حزب الله

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: نگرانی صهیونیستها از رویارویی آینده با حزب الله که شامل امور غافلگیرکننده جدید برای اسرائیل خواهد بود رو به افزایش است.

کارشناسان و مسئولان صهیونیست نگران جنگ آتی با حزب الله که شامل امور جدید و غافلگیر کننده برای اسرائیل مانند ورود حزب الله به الجلیل است هستند.گروهی از کارشناسان در موسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی داعش را تهدیدی برای این رژیم ندانسته اند.

فیلم/نگرانی صهیونیستها از رویارویی با حزب اللهخبرگزاری مهر-بین الملل: نگرانی صهیونیستها از رویارویی آینده با حزب الله که شامل امور غافلگیرکننده جدید برای اسرائیل خواهد بود رو به افزایش است.