جسد مهاجم دو حادثه تیراندازی کپنهاگ دفن شد

کد N736521